Affiliation: Tbilisi State University
Countries: Georgia