Affiliation: Ostera Tecnologia
Keywords: Communication, Communication technology, Technology
Countries: Brazil