Affiliation: Ostera Tecnologia
Keywords: Technology, Communication technology, Communication
Countries: Brazil