Affiliation: Tashkent Agrarian University
Countries: Uzbekistan